Page 71 - kWh473_jun2013

Basic HTML Version

kWh
.....
јун
2013.
71
Предан научник,
правичан педагог
П
рофесор и академик Јован Сурут-
ка личност је уз коју стоје титуле,
предан научни и педагошки рад и
богата професионална каријера. Рођен је
1921. године у Бањалуци, у богатој трго-
вачкој породици. Након очевог банкрота
и самоубиства, остао је да живи сâм са
мајком. Још као мали показивао је ин-
тересовање за технику. Како је био оп-
чињен возовима, желео је да постане ма-
шиновођа, али га је живот одвео на другу
страну.
У родном граду завршио је гиманзију,
након чега се уписао на Технички факул-
тет Универзитета у Београду. Нажалост,
по избијању Другог светског рата, морао
је да прекине студије, које је наставио на-
кон рата. Дипломирао је 1947. године на
Електротехничком одсеку, а одмах по-
том се и запослио као асистент на Инсти-
туту за телекомуникације Српске акаде-
мије наука и уметности. Године 1950. иза-
бран је за предавача на Електротехнич-
комфакултетууоквирупредметаТеориј-
ски основи телекомуникационе технике.
Наредне две године провео је уПаризу, на
усавршавању у Националној лаборатори-
ји за радиоелектрицитет. У звање ванред-
ног професора на ЕТФ-у изабран је 1959, а
за редовног 1968. године. Током свог рад-
ног века био је изузетно активан педагог и
научник. Један је одпрофесора који јенај-
заслужнијизауспон, квалитет, дигнитети
славу овог факултета.
Професор Јован Сурутка утемељио је
модерну електромагнетику у Југослави-
ји. Такође, увео је и савремени концепт
наставе предмета Основа електротехни-
ке. За предмете које је предавао, написао
је изванредне уџбенике који су користи-
ли генерацијама студената Електротех-
ничког факултета. Међу његове најзна-
чајније уџбенике спада књига „Електро-
магнетика“.
Јован Сурутка током целог свог жи-
вота бавио се научним радом. Првен-
ствено се фокусирао на област електро-
магнетике, у оквиру које је посебну па-
жњу посветио теоријској и примењеној
(нумеричкој) магнетици, као и теорији и
пројектовању антенских система. Био је
аутор и коаутор великог броја научних и
стручних радова који су публиковани у
реномираним међународним часописи-
ма и зборницима научних конференци-
ја. Аутор је запажене монографије „Јоно-
сфера и њен утицај на простирање крат-
ких таласа“. Под његовим руковођењем
развијен је поуздан метод за израчуна-
вање електростатичких напона на изола-
торима затега стуб-антена, као и за из-
рачунавање високофреквенцијских на-
пона које индукује струја антене. По-
следњих година живота и рада, акаде-
мик Јован Сурутка, заједно са својим са-
радницима, био је ангажован у истражи-
вању изложености поља и зона сигурно-
сти у близини средњоталасних и дугота-
ласних антена, као и краткоталасних ан-
тена у облику диполних завеса.
Осим педагошког и научноистражи-
вачког рада, Јован Сурутка предано је
обављао низ друштвених и руководећих
функција. Био је декан Електротехнич-
ког факултета. За дописног члана Срп-
ске академије наука и уметности иза-
бран је 1974, а за редовног члана 1983. го-
дине. Био је један од оснивача Научног
друштва Србије 1969, а 1998. године иза-
бран је за почасног члана Академије ин-
жењерских наука Србије.
За свој научни и стручни рад Јован
Сурутка добио је многобројна призна-
ња и одликовања. Међу њима су најзна-
чајније: Октобарска награда града Бео-
града (1967), Теслина награда за научни
рад (1993), Орден рада са златним вен-
цем (1965), Орден Републике са сребр-
ним венцем (1978) и Орден заслуга за на-
род са златном звездом (1986).
Човек импозантне биографије, ве-
ликог радног елана, строг али правичан
педагог, академик Јован Сурутка биће
упамћен као знаменити српски научник
и вољени професор.
Ана Стјеља
Знаменити Срби: академик Јован Сурутка
Професор факултета и
академик Јован Сурутка био
је утемељитељ модерне
електромагнетике.
Био је декан
Електротехничког
факултета