Page 16 - kWh466_novembar

Basic HTML Version

16
kWh
.....
новембар
2012.
Именовани нови
директори ПД
Ч
лановиУправног одбора ЈП„Елек-
тропривреда Србије“ на 12. ван-
редној седници, која је одржана 5.
новембра, донели су одлуке о именовању
Игора Новаковића за вршиоца дужности
директора Привредног друштва „Југои-
сток“ и Срђана Ђуровића за в.д. дирек-
тора ПД „Електросрбија“. Седници, коју
је водио др Аца Марковић, председник
УО ЕПС-а, присуствовали су и мр Мир-
јана Филиповић, помоћник министра
енерг­етике, развоја и животне средине,
Александар Обрадовић, в.д. генералног
директора ЕПС-а, и Животије Јовановић,
заменик генералног директора ЕПС-а.
УО ЕПС-а одлучио је да Драган Јова-
новић, директор ПД „ТЕ-КО Костолац“,
и Мијодраг Читаковић, директор ПД
„Дринско-ЛимскеХЕ“, наставе да воде ова
привредна друштва у складу са ранијом
одлуком о именовању. Чланови УО доне-
ли су одлуке о именовањуМирослава До-
чића за директора огранка „Електроди-
стрибуција Лесковац“, Небојше Ђашића
за директора огранка „Електродистрибу-
цијаКрушевац“ иМиланаШвабића за ди-
ректора огранка „ЕД Аранђеловац“.
догађаји
Ванредна седница УО ЕПС-а
Изабрани нови в.д
директора ПД „Југоисток“
и „Електросрбија.
УО одлучио о новим
директорима огранака
„Електродистрибуција
Лесковац“,
„Електродистрибуција
Крушевац“ и „ЕД
Аранђеловац“
❚❚
Проф. дрИгорНоваковић
Рођен је 1970. године у Нишу. Дипломирао је на Универзитету у
Нишу.
У периоду од 1995. до 2002. године радио је у Д.П. „Нитекс“ – Ниш,
након чега се посветио универзитетској каријери, а од 2008. године
обавља дужност председника ГО
Палилула – Ниш.
Професор је на неколико
високошколских установа у земљи:
професор Високе пословне школе у
Блацу (2002.), ванредни професор
Факултета за менаџмент у Новом Саду
(2005.) и ванредни професор
Учитељског факултета Универзитета у
Косовској Митровици (2001.).
У току каријере био је на вишемесечним стручним усавршавањима
у иностранству из области управљачких информациониних
система: 1997. године – СIВА (Базел, Швајцарска), 1998. године –
Yucan (Франкфурт, Немачка), а 1999. године - BBAval, Bezema, Stoll.
Поседује више међународних сертификата.
❚❚
Срђан Ђуровић
рођен је 1973. године у Краљеву. Дипломирао је на
Електротехничком факултету у Чачку, Универзитет у Крагујевцу.
Каријеру је започео 1997. године у ПД „Електросрбија“ као
приправник, а затим инжењер за мерење. Након четворогодишњег
радног искуства постаје водећи
инжењер за мерење, а 2005. године шеф
Службе погонских послова. Од 2009.
године постаје самостални инжењер за
инвестиције и развој, а од 2011. године
Ђуровић је руководилац Сектора
одржавања.
Срђан Ђуровић поседује Сертификат
СЕБА КМТ (Бамберг, Немачка) за област
испитивања електроенергетских
водова, од 2004. године Сертификат Pffifner (Цирих, Швајцарска) за
рад са мерним трансформаторима до 400 kV, а од 2008. године
Сертификат Сименс (Берлин, Немачка) за рад са прекидачима снаге
до 400 kV. Од 2000. године има Лиценцу одговорног пројектанта и
одговорног извођача радова.